Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik


ELCONs ligestillingspolitik sætter fokus på at fremme ligestilling mellem kønnene og opstiller ambitioner og måltal for at fremme en mere ligelig fordeling af køn i bestyrelse og ledelse jf. gældende lovgivning herom.

Mangfoldighed og ligestilling

ELCON tilstræber at være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, hvor alle - uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering eller handicap - har lige rettigheder og muligheder i deres arbejdsliv. Mangfoldighed i medarbejderstaben er for os at se en ressource, som påvirker og udvikler vores virksomhed positivt. I ELCON ser vi ligestilling som lige muligheder og lige rettigheder uanset køn. Ligestilling vedrører ligeløn, lige adgang til uddannelse og kompetenceudvikling, lige adgang til alle stillinger (herunder ledelses- og bestyrelsesposter), lige adgang til orlov, lige adgang til individuelle hensyn på arbejdspladsen. Vi betragter ikke ligestilling som en ligelig 50/50-andel af mænd og kvinder på bestyrelses-, ledelses- og medarbejderniveau.

Måltal - Medarbejdere

ELCON opererer indenfor bygge-, anlægs- og installationsbranchen, der historisk set har været, og stadig er, mandsdomineret. ELCONs medarbejdersammensætning matcher denne tendens, idet langt størsteparten af vores medarbejderstab udgøres af mænd. Ultimo 2021 var 92,82% af medarbejderne mænd og 7,18% kvinder. Vi higer efter at få flere kvinder ind i det eltekniske fag og i vores medarbejderstab. Derfor deltager vi aktivt i samarbejdet herom med Tekniq Arbejdsgiverne – vores arbejdsgiverorganisation. Tillige samarbejder vi herom med Dansk El-Forbund og relevante erhvervsskoler. Af konkrete initiativer kan nævnes Boss Ladies, hvor ELCON har flere kvindelige medarbejdere i ambassadørkorpset.

Måltal - Ledelse

Ledelsen i ELCON er organiseret i tre niveauer: Direktørgruppe, chefgruppe og ledergruppe. Ultimo 2021 var der 1 kvinde i direktørgruppen (14,29%), 4 kvinder i chefgruppen (9,3%) og 3 kvinder i ledergruppen (3,48%). I sammensætningen af disse ledelsesniveauer vurderes medarbejderne ud fra deres faglige og personlige kompetencer og ikke ud fra deres køn. Vi ønsker dog at øge andelen af det underrepræsenterede køn, kvinder, i vores ledelse og motiverer kvindelige kandidater til at søge lederstillinger. Dog vil køn aldrig vægte højere end faglige og personlige kompetencer.

Måltal - Bestyrelse

ELCONs bestyrelse udgøres af tre bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamling samt to medarbejdervalgte repræsentanter. Vi har et ønske om, at bestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra begge køn og vores mål er, at bestyrelsen altid repræsenteres af mindst 1 kandidat fra det underrepræsenterede køn. Dog sætter vi den demokratiske proces i udvælgelsen af medlemmerne, der er nævnt i bestyrelsens vedtægter, højere end kønssammensætningen

Skal vi kontakte dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Når du kontakter ELCON A/S, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik.